Fundacja Pracy Organicznej „Polna”

 

Wielu ludzi chciałoby do raju i niektórzy nawet go poszukują.

Jednak czy nie prościej by było stworzyć go na Ziemi?

O naslogo22.png
 

Od wielu lat działaliśmy społecznie indywidualnie lub w stowarzyszeniach, jednak dla skutecznego realizowania naszych idei bardziej swobodną formą organizacyjną jest fundacja i w jej ramach będziemy realizować i realizujemy nie tylko różne formy pomocy, ale i nowe rozwiązania gospodarcze i społeczne. 
Poprzez naszą dotychczasową działalność mieliśmy okazję się przekonać, jak wiele obszarów wymaga zmian, naprawy i w tym celu mamy zaplanowane wiele rozwiązań, dla których powstała fundacja. Część prac nie będziemy opierać tylko na wolontariacie i darczyńcach, lecz będziemy je wzmacniać poprzez działalność spółdzielczą. 
Można działać pro bono, ale wówczas trzeba oprzeć się na darczyńcach, jednak znacznie więcej można osiągnąć, wspierając się działalnością dochodową, nie tylko charytatywną i dlatego w wielu konkretnych obszarach szczególnie gospodarczych zaczynając od wolontariatu, będziemy dążyć do rozwiązań dochodowych opartych na  spółdzielniach akcyjnych. 
Będziemy wspierać spółdzielczość w wykorzystaniu akcji na podobnych zasadach jak w spółkach. Wspólnota działań nie musi opierać się na równowadze działań, może też wykorzystywać różne stopnie zaangażowania się w działaniach i nadal pozostać formą współpracy. 
Działalność nie tylko gospodarcza powinna opierać się na równowadze między trzema filarami działalności: prywatnej, wspólnotowej i państwowej. Jednak obecnie dominuje działalność prywatna i państwowa, natomiast niezasłużenie marginalizowana jest działalność wspólnotowa i musimy to zmienić. Dlatego utworzyliśmy fundację.

 

Cele fundacjirezerwat-dzikiej-przyrody-z-jeleniami-ekologia-pokarmowej-ochrony-190461533.png

    wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa, poprawy warunków życia, aktywizacji współpracy społecznej, 
    wspieranie idei Otwartych Źródeł (Open Source), rozwoju innowacyjności, nauki, oświaty i wychowania, szczególnie w ramach ekorozwoju, 
    tworzenie i wspomaganie ustroju społecznego opartego na zasadach wspólnotowych, sprawiedliwości społecznej, ekonomii społecznej, demokracji uczestniczącej i tworzenie w tych celach odpowiednich wzorców ustrojowych i organizacyjnych, 
    wspieranie, aktywizowanie, niesienie pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, osobom: biednym, wykluczonym, pokrzywdzonym, odizolowanym, pozbawionym wolności lub środków do życia, karanym dodatkowymi, niewskazanymi w wyrokach rygorami, opuszczających ośrodki karne, wychowawcze, domy dziecka, 
    popularyzowanie idei mediacji społecznej i przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji obywateli i dominacji urzędniczej i kierowniczej, 
    niesienie pomocy instytucjom, organizacjom o ważnym znaczeniu społecznym lub będącym w trudnej sytuacji materialnej.